PERSONÁLNY AUDIT

Získajte komplexný a nestranný pohľad na fungovanie vašej firmy.

Dostanete presne tie informácie, ktoré naozaj potrebujete.

Rýchle a efektívne riešenie bez zbytočného balastu.

Čo všetko personálny audit zahŕňa?

Individuálny hĺbkový rozhovor s každým účastníkom vedený odborným konzultantom

Vypracovanie záverečnej správy obsahujúcej osobnostné profily účastníkov auditu

Správa obsahuje konkrétne opatrenia zamerané na:

 • optimalizáciu mzdových nákladov
 • zefektívnenie pracovných procesov
 • zvýšenie ziskovosti firmy
 • Expres Audit 4


 • max. 4 účastníci
 • Realizácia do 3 pracovných dní
  (1 deň vyčlenený na hĺbkové rozhovory)
 • 980 bez DPH
 • Expres Audit 8


 • max. 8 účastníkov
 • Realizácia do 4 pracovných dní
  (2 dni vyčlenené na hĺbkové rozhovory)
 • 1800 bez DPH
 • Expres Audit 12


 • max. 12 účastníkov
 • Realizácia do 5 pracovných dní
  (3 dni vyčlenené na hĺbkové rozhovory)
 • 2400 bez DPH
 • Audit Premium


 • dohodou
 • Doba realizácie dohodou, v závislosti na počte zamestnancov a náročnosti vypracovania auditu.
 • INDIVIDUÁLNE

Dodatočné služby

Možnosť využitia unikátneho online psychodiagnostického testu UDO (Univerzálny dotazník osobnosti) za špeciálnu zvýhodnenú cenu 25 EUR bez DPH / účastník (bežná cena 69 EUR bez DPH)

Univerzálny dotazník osobnosti (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorý poskytuje používateľovi rôzne druhy údajov, tak aby získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch.

Vychádza z teórie osobnostných čŕt, spája v sebe najrelevantnejšie moderné psychodiagnostické prístupy k popisu ľudskej osobnosti využívané v zahraničnej i domácej odbornej literatúre. Postihuje osobnosť človeka viacerými spôsobmi, a to ako z hľadiska všeobecnejšieho nastavenia, tak aj z hľadiska špecifických oblastí reagovania. Na základe jeho výsledkov je možné sa vyjadriť k prognóze úspešnosti v zamestnaní, potenciálu kariérneho rastu, schopnosti viesť ľudí a projekty, tímovej práci, schopnosti pracovať v kontakte so zákazníkom, tolerancii záťaže, ako aj k prítomnosti či neprítomnosti prejavov duševného zdravia.

V konštrukcii škál boli zohľadnené viaceré koncepcie osobnosti, s dôrazom na jej prejavy v pracovnom prostredí: všeobecná teória temperamentu, teórie osobnosti podľa Eysencka a Junga (s výstupom do teórie typov), interakčné koncepcie osobnosti (Leary) a pod. Ťažiskom dotazníka je však 30 škál, zodpovedajúcich koncepcii Veľkej 5 – momentálne odbornou verejnosťou najakceptovanejšieho spôsobu popisu ľudskej osobnosti.

Hlavné merané okruhy

 • temperamentový typ podľa klasickej koncepcie (Pavlov, Eysenck)
 • osobnostné vlastnosti podľa Eysenckovej koncepcie – extroverzia, neurotizmus, psychoticizmus
 • osobnostné vlastnosti podľa Jungovej koncepcie (extroverzia vs. introverzia, zmyslovosť vs. intuitívnosť, myslenie vs. cítenie, vnímanie vs. posudzovanie), z nich odvodený typ osobnosti, štýl riešenia problémov a typ temperamentu
 • päť základných faktorov osobnosti podľa koncepcie Veľkej 5, tridsať podrobných faktorov (facetov) podľa tejto koncepcie
 • interakčné vlastnosti (dominancia, nezávislosť, sociálna agresivita, podozrievavosť, konformita, submisívnosť, priateľskosť, vzťahová ohľaduplnosť)
 • ďalšie osobnostné vlastnosti: tolerancia záťaže, vyhľadávanie rizika
 • tendencie k nezdravému prispôsobeniu sa

Vzorový výstup z testu na stiahnutie

Možnosť prenájmu zasadačky na realizáciu individuálnych rozhovorov s účastníkmi za 100 EUR bez DPH / deň